Skip to the content.

lowercase

run at Mon Jan  2 21:30:45 CET 2023
run on macOS 13.0.1 arm64 Darwin
benchmark v0.6.7
LANG = en_US.UTF-8

Convert text to lowercase: using awk

Command: 'awk {print tolower($0)}'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : 'łorèm îpsùm dôlõr sit amét œßþ'

Convert text to lowercase: using perl

Command: 'perl -ne print lc'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : 'ŁorÈm ÎpsÙm dÔlÕr sit amÉt ŒßÞ'

Convert text to lowercase: using perl

Command: 'perl -CSA -ne use utf8; binmode STDOUT, ":utf8"; print lc'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : 'łorèm îpsùm dôlõr sit amét œßþ'

Convert text to lowercase: using php

Command: 'php -r while($f = fgets(STDIN)){ print strtolower($f); }'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : 'ŁorÈm ÎpsÙm dÔlÕr sit amÉt ŒßÞ'

Convert text to lowercase: using php

Command: 'php -r while($f = fgets(STDIN)){ print mb_strtolower($f); }'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : 'łorèm îpsùm dôlõr sit amét œßþ'

Convert text to lowercase: using sed

Command: 'sed -e s/\(.*\)/\L\1/'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : 'LŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'

Convert text to lowercase: using sed

Command: 'sed y/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÂÄÆÃÅĀǍÇĆČÈÉÊËĒĖĘĚÎÏÍÍĪĮÌǏ...'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : ''

Convert text to lowercase: using tr

Command: 'tr [:upper:] [:lower:]'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : 'łorèm îpsùm dôlõr sit amét œßþ'

Convert text to lowercase: using ${line,,}

Command: '${line,,}'
Before: 'ŁORÈM ÎPSÙM DÔLÕR SIT AMÉT ŒßÞ'
After : 'łorèm îpsùm dôlõr sit amét œßþ' (LANG = en_US.UTF-8)